مراحل اولیه ثبت نام  شناسنامه جدید در دفتر خدمات عمومی مهردشت صورت می پذیرد

متقاضیان و واجدین شرایط می توانند با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی مورد نیاز:

1*-شناسنامه متقاضی

2-شناسنامه همسر

3-شناسنامه فرزند

4-عقد نامه ویا اسناد مربوط به ازدواج

5-شش قطعه عکس3.4زمینه سفید رسمی جدید

6-کپی کارت شناسایی ملی

7-مبلغ42000تومان هزینه فیش واریزی ثبت احوال وحق دفتر

روزهای زوج وجمعه ها به این دفتر مراجعه نمایند.

 

منبع : دفتر خدمات عمومی مهردشت |تعویض شناسنامه
برچسب ها : شناسنامه ,دفتر